Czym jest PPP?

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) to sposób realizacji zadań publicznych w oparciu o wieloletnią umowę, która określa podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Celem PPP jest świadczenie określonej usługi publicznej przez partnera prywatnego w oparciu o infrastrukturę publiczną, za wynagrodzeniem.

wizualizacja_boiska_sp65

Przedsięwzięcie PPP to budowa lub remont infrastruktury publicznej, połączone z jej utrzymaniem i/lub zarządzaniem. Realizacja inwestycji w formule PPP przynosi instytucjom publicznym wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia optymalizację wydatkowania środków budżetowych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego w inwestycje publiczne. Daje też możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia partnera biznesowego.

Sukces realizacji projektu PPP to nie tylko dobrze przygotowana dokumentacja i skutecznie rozstrzygnięte postępowanie na wybór partnera prywatnego, ale też płynna wieloletnia współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego w całym okresie realizacji umowy PPP.

Źródło: www.ppp.gov.pl
ilustracja Dolne Miasto
Ilustracja Dolne Miasto

PPP na Dolnym Mieście

22 listopada 2019 roku w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii na Dolnym Mieście w Gdańsku podpisana została umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym pomiędzy Miastem Gdańsk i spółką GGI Dolne Miasto (początkowo konsorcjum tworzyły firmy Euro Styl i Inopa, ale na początku 2021 roku Euro Styl wykupił wszystkie udziały w spółce i obecnie samodzielnie odpowiada za realizację całego przedsięwzięcia). Umowa została zawarta na 14 lat (2019-2033).

Dzięki projektowi PPP, sukcesywnie w ciągu 8 lat, na obszarze Dolnego Miasta partner prywatny w 17 lokalizacjach zrealizuje inwestycje publiczne, które będą służyły obecnym i przyszłym mieszkańcom tej części Gdańska. Ich łączna wartość to ponad 51 mln zł.

Obowiązkiem GGI Dolne Miasto jest też utrzymanie i zarządzanie, w zakresie i czasie określonym w umowie, wybranymi obiektami powstałymi w ramach celów publicznych.

Cele publiczne

Panorama Dolnego Miasta
Mapa inwestycji
NR 1

Ul. Kurza

Cel komercyjny
NR 2

Ul. Wiosenna

Cel komercyjny
NR 3

Ul. Fundacyjna

Cel komercyjny
NR 4

Ul. Dobra

Cel komercyjny
NR 5

Ul. Zielona 8/9

Cel komercyjny
NR 6

Ul. Zielona 14

Cel komercyjny przemianowany na publiczny
NR 7

Ul. Wierzbowa 6

Cel komercyjny przemianowany na publiczny
NR 8

Ul. Toruńska 34

Cel komercyjny
NR 9

Ul. Jałmużnicza 2

Cel komercyjny
NR 11

Ul. Jaskółcza 28

Cel komercyjny
NR 14

Ul. Łąkowa 50, 51, 52

Cel komercyjny
NR 15

Ul. Łąkowa 46A-C

Cel komercyjny
NR 16

Ul. St. Sempołowskiej 9

Cel komercyjny
NR 17

Ul. Reduta Dzik

Cel komercyjny przemianowany na publiczny
NR I

Zagospodarowanie Bastionu
Reduta Wilk

Cel publiczny

I kw. 2025 – I kw. 2026

NR II

Zagospodarowanie Bastionu
Reduta Wyskok

Cel publiczny

I kw. 2025 – I kw. 2026

NR III

Rewitalizacja bulwarów
Nowej Motławy

Cel publiczny

IV kw. 2022 – III kw. 2023

NR C

Przebudowa, modernizacja
i budowa układu drogowego

Cel publiczny

sukcesywnie do IV kw. 2027

NR 10

Ul. Śluza 6

Cel publiczny

I kw. 2021 – IV kw. 2021

NR 12

Ul. Szuwary 2

Cel publiczny

II kw. 2022 - II kw. 2023

NR 18

Ul. Śluza 3

Cel publiczny

IV kw. 2022 – I kw. 2024 - cel publiczny

NR 18

Ul. Śluza 3

Cel komercyjny

IV kw. 2022 – I kw. 2024 - cel komercyjny

Opis każdego celu komercyjnego zostanie upubliczniony na stronie Inwestora w chwili wprowadzenia oferty do sprzedaży.

Partner prywatny zrealizuje na terenie Dolnego Miasta również inwestycje komercyjne.

W 3 z 15 lokalizacji przeznaczonych w projekcie PPP na cele komercyjne, z inicjatywy GGI Dolne Miasto, powstaną dodatkowe tereny zielone i rekreacyjne. W pozostałych 12 zaplanowano inwestycje mieszkaniowo-usługowe oraz usługowe. Nowe budynki architektonicznie wpiszą się w historyczną zabudowę i unikatowy charakter Dolnego Miasta, a funkcjonalnie ułatwią i uatrakcyjnią życie w tej części Gdańska.

Inwestycją o szczególnym znaczeniu dla Dolnego Miasta będzie rewaloryzacja dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Kurzej. W odnowionym i przystosowanym do nowych funkcji budynku znajdą się lokale usługowe i handlowe.  Przed nim powstanie duży, ogólnodostępny plac publiczny z zielenią, zachęcający mieszkańców do spotkań i odpoczynku. To miejsce ma ogromny potencjał, by stać się pełnym uroku i tętniącym życiem lokalnym centrum Dolnego Miasta.

Wszystkie inwestycje realizowane w ramach PPP na Dolnym Mieście muszą być zgodne z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni.

Konserwator zabytków

Dolne Miasto znajduje się w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków i uznanego za pomnik historii Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym wszystkie planowane i realizowane tu zadania wymagają pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Historyczna mapa Dolnego Miasta
ilustracja Dolne Miasto
ilustracja Dolne Miasto

Dialog społeczny

Dla obszaru Dolnego Miasta sporządzona została kompleksowa diagnoza potrzeb Mieszkańców, będąca wynikiem konsultacji społecznych prowadzonych w 2016 r. na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR).

Ponadto od czerwca 2017 r. co miesiąc uruchamiany był w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii (ISE) punkt informacyjny dotyczący GPR, w ramach którego prezentowane były również założenia projektu PPP, bowiem przedsięwzięcie zbiegło się w czasie z rewitalizacją dzielnicy, w tym w zakresie inwestycji publicznych. Podczas spotkań prezentowane były konkretne obszary wytypowane do zagospodarowania w ramach przedsięwzięcia, przeznaczone zarówno na cele publiczne jak i komercyjne.

Należy dodać że wszystkie obszary objęte zakresem przedsięwzięcia PPP pokryte były i są obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, których uchwalenie poprzedziły wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązkowe konsultacje społeczne.

Poszczególne etapy projektu są prezentowane podczas spotkań z przedstawicielami Mieszkańców dzielnicy.

PPP w liczbach

Nowa Motława na Dolnym Mieście
Bastion Żubr
Panorama Dolnego Miasta

Wartość wszystkich celów publicznych, które zostaną zrealizowane w 17 lokalizacjach, wyceniona została na ponad 51 mln zł, a pieniądze na nie pochodzić będą w większości ze sprzedaży inwestorowi działek miejskich na cele komercyjne (40,3 mln zł). Partner prywatny będzie też partycypował w kosztach realizacji publicznych projektów w kwocie 18,6 miliona zł. Dodatkowo zapłaci Miastu Gdańsk premię w wysokości 3,2 miliona zł. Wkład finansowy GGI Dolne Miasto w cały projekt (bez kosztów budynków komercyjnych) wyniesie łącznie ponad 62,1 miliona zł.

Dzięki formule PPP wszystkie środki pozyskane przez Miasto Gdańsk w wyniku sprzedaży gruntów zainwestowane zostaną na terenie Dolnego Miasta.

Projekty tego typu są promowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ponieważ pozwalają miastom i gminom szybko pozyskać duże środki na realizację szerokiego zakresu celów publicznych o dużej skali. Co istotne, pełne ryzyko związane z ich realizacją (w kontekście np. wzrostu cen materiałów czy kosztów wykonawstwa), ponosi partner prywatny. Nie ma on też możliwości wycofania się z tych inwestycji ze względu na zmianę sytuacji na rynku.

Projekt PPP daje więc Miastu Gdańsk i mieszkańcom Dolnego Miasta pełne bezpieczeństwo i gwarancję wykonania założonych inwestycji, które pozwolą na dalszą rewitalizację dzielnicy.