Klauzula informacyjna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GGI DOLNE MIASTO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Leszczynowej 6, 80-175 Gdańsk (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe@eurostyl.com.pl, w temacie wiadomości wpisując „GGI – dane osobowe”;
  2. listownie: GGI DOLNE MIASTO z o.o., ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.
   W szczególności może się Pani/Pan kontaktować w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 6 i 7.
 1. Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane w celu:
  1. realizacji Pani/Pana zgłoszenia, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, o których mowa w punkcie 3 lit. b.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. pracownicy i współpracownicy Administratora,
  2. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, kurierskie, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 1. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie jest warunkiem realizacji czynności objętych zakresem zgłoszenia. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tych czynności.